Inhoud

A. Algemene bepalingen
B. Koopovereenkomst
C. Huurovereenkomst
D. Serviceovereenkomst

A. Algemene bepalingen

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna met een hoofdletter aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Leferink: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Leferink Documents Works B.V., gevestigd te Haaksbergen, tevens handelend onder de naam Leferink Office Works, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 006553758.
Opdrachtgever:de partij aan wie Leferink goederen of diensten levert of beoogt te gaan leveren.
Overeenkomst: de afspraken die betrekking hebben op de koop, huur, onderhoud en reparatie van zaken alsmede de levering van diensten door Leferink.
Aflevering:de levering van de verkochte zaken en de ter beschikkingstelling van de verhuurde zaken alsmede aanvulling, vervanging of herstel daarvan, aan Opdrachtgever of een door haar aangewezen derde en de levering van diensten door Leferink.

Artikel 2 – Werking en toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Leferink en Opdrachtgever alsmede op alle aanbiedingen en offertes van Leferink.
2.2. Door Opdrachtgever gehanteerde (inkoop)voorwaarden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Een afwijkende bepaling is slechts geldig indien deze bepaling uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2.4. Opdrachtgever verklaart met ondertekening van de Overeenkomst deze te zijn aangegaan ten behoeve van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2.5. In het geval een bepaling in de algemene voorwaarden en een bepaling in de Overeenkomst tegenstrijdig is, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1. Aanbiedingen en offertes van Leferink zijn vrijblijvend. De inhoud daarvan dient steeds als één geheel te worden beschouwd.
3.2. Een door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende aanbieding of offerte van Leferink is een aanbod aan Leferink.
3.3. De Overeenkomst komt tot stand nadat Leferink een aanbod van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of een begin maakt met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 4 – Prijzen

4.1. Door Leferink mondeling opgegeven prijzen zijn slechts geldig nadat deze schriftelijk door Leferink zijn bevestigd.
4.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
4.3. Verbruiksmaterialen, zoals Photo conductor, developer, toner, afdrukpapier en nietjes, zijn niet inbegrepen in de prijs.
4.4. Onderhoudskosten, installatiewerkzaamheden en/of eventueel noodzakelijke voorzieningen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
4.5. Leferink heeft het recht om overeengekomen prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten.
4.6. In geval van periodieke betalingen heeft Leferink het recht om jaarlijks een prijsindexatie door te voeren. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van cijfers zoals gepubliceerd door het CBS of een daarvoor in de plaats tredende organisatie.

Artikel 5 – Levertijd

5.1. Een overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn. Bij niet tijdige Aflevering dient de Leferink schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient aan haar een redelijke termijn te worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
5.2. Indien Leferink, wegens omstandigheden die haar bij de totstandkoming van de Overeenkomst niet bekend waren, niet kan voldoen aan een overeengekomen levertijd, dan heeft Leferink het recht de Aflevering op te schorten totdat aan bedoelde omstandigheid een eind is gekomen, dan wel heeft Leferink het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder dat Leferink tot enige schadevergoeding gehouden is.
5.3. Leferink is gerechtigd tot Aflevering van de zaak in gedeelten. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. In geval van Aflevering in gedeelten is Leferink gerechtigd dit deel afzonderlijk te factureren.
5.4. Opdrachtgever verklaart met het ondertekenen van de Overeenkomst zich verplicht zich om bij Aflevering een afleverbewijs te ondertekenen en verklaart met dat haar medewerker die de zaak ontvangt en het afleverbewijs ondertekent, daartoe gevolmachtigd is.

Artikel 6 – Betaling

6.1. De betaling van elk gefactureerd bedrag geschiedt binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder dat kosten in mindering mogen worden gebracht of korting mag worden toegepast. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening.
6.2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
6.3. In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand verschuldigd op basis van samengestelde interest of de wettelijke handelsrente indien deze hoger is. De rente over het openstaande saldo is verschuldigd tot aan de dag van volledige betaling.
6.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn alle betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever direct opeisbaar.
6.5. Leferink is bevoegd haar verplichtingen op te schorten zolang Opdrachtgever niet voldoet aan enige (betalings-)verplichting. Deze bevoegdheid kan Leferink tevens uitoefenen voor elke andere verbintenis tussen haar en Opdrachtgever en voor het geval Leferink twijfelt aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Leferink een bankgarantie te stellen ter hoogte van het factuurbedrag.
6.6. Betalingen door Opdrachtgever strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van de rente en de kosten en in de tweede plaats ter voldoening van de oudste facturen. Leferink is niet gebonden aan een mededeling van de Opdrachtgever dat een betaling ziet op een (latere) factuur.
6.7. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom in het geval van niet of niet tijdige betaling door Opdrachtgever.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. Leferink is niet aansprakelijk voor de toepassing van niet door haar goedgekeurde verbruiksmaterialen, media, accessoires of andere zaken.
7.2. Als Leferink toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen is zij uitsluitend aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen een vergoeding voor de achtergebleven prestatie. Leferink is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade.
7.3. Als Leferink aansprakelijk is, dan is de vergoeding aan de Opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat Leferink aan Opdrachtgever in rekening bracht of zou brengen.
7.4. Opdrachtgever dient schade zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden aan Leferink.
7.5. Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt na verloop van één jaar na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
7.6. Opdrachtgever vrijwaart Leferink voor alle schade die Leferink mocht lijden als gevolg van aan- spraken van derden die verband houden met (het gebruik van) de door Leferink geleverde zaken.
7.7. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Leferink op grond van dwingendrechtelijke bepalingen. In dat geval is Leferink ten hoogste het bedrag per gebeurtenis, dan wel per een samenhangende reeks van gebeurtenissen, verschuldigd dat de verzekeraar van Leferink in dat geval uitkeert.

Artikel 8 – Klachten

8.1. Opdrachtgever dient de zaak bij Aflevering te (laten) onderzoeken op zichtbare gebreken of tekorten. Opdrachtgever dient hierbij te onderzoeken of de zaak beantwoordt aan de Overeenkomst en dient onder meer te controleren of de juiste zaak is afgeleverd, of de zaak, wat betreft de kwantiteit, overeenstemt met de gemaakte afspraken en of de zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden aan het normaal gebruik van de zaak.
8.2. Zichtbare gebreken of tekorten dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na Aflevering schriftelijk te melden aan Leferink.
8.3. Andere gebreken dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch binnen 30 dagen na aflevering, schriftelijk te melden aan Leferink.
8.4. De onderzoeksplicht en de klachtplicht van Opdrachtgever geldt onverkort voor de levering van diensten door Leferink.
8.5. Het melden van een gebrek of een tekort heeft geen gevolg voor de betaling- of afnameverplichting van Opdrachtgever.
8.6. Het retourneren van zaken aan Leferink is slechts mogelijk nadat Leferink schriftelijk heeft toegestemd en nadat Leferink besluit geen gebruik te maken van haar bevoegdheid tot herstel, vervanging of aanvulling.

Artikel 9 – Ontbinding

9.1. In geval Opdrachtgever de Overeenkomst niet geheel, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of een daarmee strijdige handeling verricht, is Leferink bevoegd om hetzij haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, hetzij de Overeenkomst te ontbinden.
9.2. In de navolgende gevallen heeft Leferink het recht de Overeenkomst terstond en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, als:
a. zich omstandigheden aan de zijde van Opdrachtgever voordoen welke, naar het oordeel van Leferink, een aanmerkelijke verzwaring van haar risico met zich meebrengen, zoals: het wijzigen van de juridische vorm of regeling met crediteuren treft, het onbetaald laten van opeisbare vorderingen van derden, surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, een voor de uitoefening van zijn beroep of bedrijf noodzakelijke vergunning of inschrijving wordt ingetrokken;
b. indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, wanneer hij overlijdt, of zijn veroordeling tot hechtenis of gevangenisstraf wordt uitgesproken;
c. op het geheel of een gedeelte van Opdrachtgever goederen executoriaal beslag wordt gelegd;
d. de door Opdrachtgever en/of derden gestelde zekerheden, naar het oordeel van Leferink, niet meer voldoende zijn en Leferink niet binnen vier weken na aanzegging door Leferink tot genoegen van Leferink andere zekerheden stelt of laat stellen;

Artikel 10– Overmacht

10.1. Leferink heeft het recht zich op overmacht te beroepen. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de prestatie verhinderen en die niet aan Leferink zijn toe te rekenen. Hieronder zijn mede begrepen stakingen in een ander bedrijf dan in het bedrijf van Leferink, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Leferink, een algemeen gebrek aan voor de nakoming van de verbintenis benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers en/of andere derden waarvan Leferink afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
10.2. Leferink heeft voorts het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Leferink haar verbintenis had moeten nakomen.
10.3. Indien Leferink bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds afgeleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
10.4 Indien de overmacht langer dan 6 maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Partijen zijn in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 11 – Pandrecht

11.1. Met ondertekening van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever zich verbonden om alle (geld-) vorderingen inclusief nevenrechten, en alle goederen die hiervoor in plaats zullen treden, die Opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, heeft of verkrijgt op derden, aan Leferink te verpanden tot zekerheid van al hetgeen Leferink op enig moment, uit welken hoofde ook, van Opdrachtgever te vorderen heeft of verkrijgt.
11.2. Met ondertekening van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever aan Leferink onherroepelijk volmacht gegeven, met het recht van substitutie, om de in het vorige lid genoemde goederen namens Opdrachtgever, eventueel steeds herhaald, aan zichzelf te verpanden, en alles te doen wat dienstig is voor de verpanding, met inbegrip van de registratie bij de belastingdienst.
11.3. Opdrachtgever staat er voor in tot verpanding bevoegd te zijn en staat er voor in dat de in het eerste lid genoemde goederen vrij (zullen) zijn van rechten en aanspraken van anderen dan Leferink.

Artikel 12– Gebruik en toegang

12.1. Opdrachtgever gebruikt de afgeleverde zaak met de benodigde zorgvuldigheid, conform het doel waarvoor dit is bestemd en in overeenstemming met de voor de zaak geldende gebruiksaanwijzingen, de fabrieksvoorschriften en conform wettelijke regels.
12.2. De zaak dient in elk geval geen hinder te ondervinden van klimatologische omstandigheden zoals een verwarmingsbron, direct zonlicht, extreme kou of hitte, airconditioning of luchtbevochtiger. De constante temperatuur in de ruimte waar de zaak zich bevindt, dient tussen de 10 en 30 graden Celsius te liggen.
12.3. Opdrachtgever gebruikt de zaak uitsluitend in of op het door Opdrachtgever voor zijn bedrijfsuitoefening gebruikte gebouw of terrein.
12.4. Opdrachtgever staat er voor in dat de zaak op geen enkele wijze zodanig met enige roerende of onroerende zaak wordt verbonden, dat natrekking, vermenging of zaakvorming kan plaatsvinden, noch dat de zaak een bestanddeel kan gaan vormen van een andere zaak.
12.5. Opdrachtgever is niet gerechtigd de zaak zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leferink verplaatsen, tenzij het een zaak betreft die niet bestemd is om doorgaans op een vaste plaats te worden gebruikt. Opdrachtgever informeert Leferink op eerste verzoek omtrent de plaats waar de zaak zich bevindt.
12.6. Opdrachtgever zal te allen tijde aan Leferink of aan een door Leferink aangestelde derde de gelegenheid bieden de zaak te inspecteren en deze daartoe zo nodig bedrijfsruimte te laten betreden, alsmede tevens inzage verschaffen in alle documenten die betrekking hebben op de zaak.
12.7 In het geval Leferink gerechtigd is om de zaak tot zich te nemen, is Opdrachtgever gehouden om Leferink of een door Leferink aangestelde derde toe te laten tot de plaats of het gebouw waar de zaak zich bevindt.

Artikel 13 – Onderhoud en Reparatie

13.1. Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende gelegenheid dat Leferink op een normale wijze in alle redelijkheid de (de)montagewerkzaamheden, (de)installatiewerkzaamheden, onderhoud en reparaties kan verrichten.
13.2. Opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid van tenminste één ter zake kundige medewerker van Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de door Leferink te verrichten werkzaamheden.
13.3. Opdrachtgever draagt zorg voor eenvoudige schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden, zoals het reinigen van filters en dergelijke.
13.4. Medewerkers van Opdrachtgever zijn geen hulppersonen van Leferink. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor het handelen van haar eigen medewerkers.
13.5. Opdrachtgever is arbeidsloon en voorrijkosten verschuldigd voor onderhoud en reparaties die buiten de garantie vallen. In geval van vervanging van onderdelen of apparatuur is het bepaalde over Koop in deze algemene voorwaarden van toepassing. In geval van tijdelijk uitleen van onderdelen of apparatuur is het bepaalde over Huur in deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

14.1. De afgeleverde zaak maakt geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat een door Leferink afgeleverde zaak inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteursrechten van een derde, zal Leferink naar haar keuze en na overleg met Opdrachtgever de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven of de betrokken zaak terugnemen tegen terug betaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen of de lease per direct beëindigen.
14.2. Opdrachtgever heeft geen recht op vervanging van de zaak die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij Leferink hierover niet uiterlijk binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk heeft ingelicht.

Artikel 15 – Bijzondere bepalingen

15.1. Indien een rechtshandeling in schriftelijke vorm dient te geschieden, is aan deze eis tevens voldaan indien de handeling langs de elektronische weg geschiedt. Een automatisch gegenereerde lees- of ontvangstbevestiging is voldoende om de ontvangst van een verklaring vast te stellen. Het elektronische systeem van Leferink dient als enig bewijs van de inhoud en het tijdstip van de rechtshandeling.
15.2. Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden niet of niet langer rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de Overeenkomst en deze algemene voor­waarden voor het overige van kracht. De niet of niet langer rechtsgeldige bepalingen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op de relatie tussen Leferink en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Leferink is, met uitsluiting van anderen, exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Leferink en Opdrachtgever, onverminderd het recht van partijen om rechtsmiddelen aan te wenden tegen een uitspraak van de bevoegde rechter en onverminderd het recht van Leferink om zich te wenden tot de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtgever.

B. Koopovereenkomst

Artikel 17 – Werking

17.1. Naast de bepalingen zoals omschreven onder A van deze algemene voorwaarden, zijn op Koopovereenkomsten de bepalingen onder B van toepassingen. In het geval de bepalingen onder A en de bepalingen onder B tegenstrijdige clausules bevatten, prevaleren de bepalingen onder B.

Artikel 18 – Levering bij koop

18.1. Verzending en transport geschieden voor rekening van Leferink.
18.2. Indien bij het aannemen van de gekochte zaak door de Opdrachtgever of de vervoerder geen opmerking m.b.t. de verpakking, de emballage en/of de zaak zelf is geplaatst op het afleverdocument, geldt dit document als bewijs dat de gekochte zaak ongeschonden door Opdrachtgever is ontvangen. Indien de verkochte zaak door Leferink of door een door deze aangewezen derde bij Opdrachtgever is bezorgd, is de zaak volledig voor risico van Opdrachtgever, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan.
18.3. Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaak af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking wordt gesteld, dan wel op het moment dat deze hem wordt bezorgd. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, wordt de zaak maximaal twee weken opgeslagen voor rekening van Leferink. Het risico blijft bij Opdrachtgever. Na het verstrijken van de termijn van twee weken is de Opdrachtgever alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.

Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud

19.1. De door Leferink verkochte zaak blijft eigendom van Leferink totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Leferink gesloten overeenkomsten is nagekomen.
19.2. De door Leferink verkochte zaak mag slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. In geval van doorverkoop is Opdrachtgever verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.
19.3. Opdrachtgever is niet bevoegd om – anders dan aan Leferink – de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

Artikel 20 – Garantie

20.1. De garantietermijn vangt aan op het moment van Aflevering.
20.2. De garantie houdt in dat een zaak die materiaal en/of constructiefouten vertoont, naar keuze van Leferink gratis wordt hersteld dan wel vervangen, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld of de betrokken zaak in zijn geheel wordt vervangen. Een aldus vervangen dan wel teruggenomen zaak wordt (weer) eigendom van Leferink en dient onverwijld aan Leferink te worden overhandigd.
20.3. Buiten de garantie vallen gebreken aan een zaak die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.
20.4. Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leferink (herstel)werkzaamheden of wijzigingen, van welke aard of omvang ook, aan de zaak zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de zaak.
20.5. Indien Opdrachtgever een beroep doet op een door Leferink gegeven garantie, dient Opdrachtgever Leferink in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken op een naar keuze van Leferink te bepalen plaats, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van Opdrachtgever een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.
20.6. Indien Leferink onder de garantie vallend materiaal- en/of constructiefouten heeft hersteld of de desbetreffende zaak heeft vervangen, is Leferink ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal zij niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van Leferink of van haar leidinggevend personeel, of de aansprakelijkheid van Leferink voortvloeit uit productaansprakelijkheid als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. Evenmin kan Opdrachtgever op grond van gebleken materiaal en/of constructiefouten ontbinding van de overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van Opdrachtgever niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat.

Artikel 21 – Gevolgen van ontbinding bij koop

21.1. Ingeval van ontbinding door toedoen van een omstandigheid die is toe te rekenen aan Opdrachtgever is Opdrachtgever aan Leferink een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 25% van de koopsom exclusief BTW. Leferink heeft het recht om de werkelijke schade te verhalen op Opdrachtgever indien deze hoger is.
21.2. In geval van ontbinding dient Opdrachtgever de zaak terstond en in goede staat bij Leferink in te leveren. Zo niet, dan heeft Leferink het recht om de zaak tot zich te nemen. De kosten daarvan zijn voor rekening van Opdrachtgever.

C. Huurovereenkomst

Artikel 22 – Werking

22.1. Naast de bepalingen zoals omschreven onder A van deze algemene voorwaarden, zijn op Leaseovereenkomsten de bepalingen onder C van toepassingen. In het geval de bepalingen onder A en de bepalingen onder C tegenstrijdige clausules bevatten, prevaleren de bepalingen onder C.

Artikel 23 – Looptijd

23.1. Indien geen looptijd is afgesproken, is de looptijd van de Overeenkomst 36 maanden. De looptijd vangt aan met Aflevering aan Opdrachtgever.
23.2. Opdrachtgever is gedurende de overeengekomen looptijd niet bevoegd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen.
23.3. Indien op enig moment gedurende de looptijd van de Overeenkomst Opdrachtgever en Leferink overleggen over tussentijdse beëindiging of wijziging van de Overeenkomst, is het uitgangspunt de verplichting van Opdrachtgever om aan Leferink de huurtermijnen van het resterende gedeelte van de looptijd te vergoeden vermeerderd met de bijkomende kosten.
23.4. Na afloop van de looptijd wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd, telkens voor een periode van 12 maanden, tenzij een partij uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van een periode schriftelijk aan de andere partij kenbaar maakt de Overeenkomst te beëindigen.

Artikel 24 – Betaling

24.1. Indien in de Overeenkomst geen termijn is afgesproken, geschiedt betaling van de huurprijs in gelijke termijnen per maand bij vooruitbetaling.
24.2. Additionele afdrukken worden per maand achteraf in rekening gebracht. Leferink is bevoegd tellerstanden te exporteren.
24.3. Betaling geschiedt door middel van een doorlopende SEPA Incasso Bedrijven of een daarvoor in de plaats tredend machtigingsformulier. Opdrachtgever is gehouden haar eigen bank overeenkomstig te instrueren.
24.4. Opdrachtgever is gehouden om voor aanvang van de Overeenkomst een daartoe bestemd machtigingsformulier in te vullen, te ondertekenen en aan Leferink af te geven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de ingevulde gegevens en bevoegde ondertekening. Opdrachtgever is gehouden om alle wijzigingen ter zake door te geven aan Leferink.

Artikel 25 – Eigendom

25.1. Opdrachtgever houdt de zaak voor Leferink. Behoudens in geval van een tijdige klacht, verklaart Opdrachtgever met ondertekening van het afleverbewijs de zaak in goede staat en goed werkend te hebben ontvangen. Opdrachtgever is verplicht om de zaak in goede staat te houden en bij het einde van de Overeenkomst in goede staat en goed werkend aan Leferink terug te geven.
25.2. De zaak is en blijft juridisch en economisch eigendom van Leferink. Aan Leferink komen alle fiscale rechten met betrekking tot de zaak toe.
25.3. Opdrachtgever kan niet geheel of gedeeltelijk afstand doen van rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst. Opdrachtgever is niet bevoegd om (het gebruik van) de zaak aan een derde over te dragen.
25.4. In geval van (dreigende) inbreuk op het eigendomsrecht van Leferink, zoals in geval van beslaglegging door derden, is Opdrachtgever gehouden om Leferink daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en de derden onverwijld in kennis te stellen van het eigendomsrecht van Leferink.
25.5. Indien de zaak door maatregelen van derden uit de macht van Opdrachtgever mocht raken, dient Opdrachtgever, Leferink daarvan binnen 24 uur in kennis stellen en zo nodig zelf voorzieningen daartegen te treffen.
25.6. Leferink zal voor de bescherming van haar rechten alle door haar nodig geoordeelde maatregelen eventueel namens Opdrachtgever kunnen treffen. De kosten van die maatregelen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
25.7. Leferink is gerechtigd om haar rechtsverhouding met Opdrachtgever of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten of de zaak – al dan niet bij voorbaat – aan derden over te dragen of ten gunste van derden te bezwaren. Door ondertekening van de Overeenkomst stemt Opdrachtgever bij voorbaat in met een dergelijke overdracht, respectievelijk bezwaring, en verklaart hij de daaruit voortvloeiende rechten van de verkrijger onvoorwaardelijke te zullen accepteren.

Artikel 26 – Gevolgen van ontbinding bij huur

26.1. Ingeval van ontbinding is Opdrachtgever aan Leferink een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan het totaal van de al vervallen doch niet betaalde huurtermijnen en de huurtermijnen van het resterende aantal maanden dat de Overeenkomst bij normale beëindiging zou hebben voortgeduurd, een en ander vermeerderd met kosten en rente. Leferink heeft het recht om de werkelijke schade te verhalen op Opdrachtgever indien deze hoger is.
26.2. In geval van ontbinding dient Opdrachtgever de zaak terstond bij Leferink in te leveren. Zo niet, dan heeft Leferink het recht om de zaak tot zich te nemen. De kosten daarvan zijn voor rekening van Opdrachtgever.

D. Serviceovereenkomst

Artikel 27 – Werking

27.1. Naast de bepalingen zoals omschreven onder A van deze algemene voorwaarden, zijn op serviceovereenkomsten de bepalingen onder D van toepassingen. In het geval de bepalingen onder A en de bepalingen onder D tegenstrijdige clausules bevatten, prevaleren de bepalingen onder D.

Artikel 28 – Responstijd

28.1. Ingeval geen responstijd is afgesproken, is de responstijd gemiddeld 16 uur, onvoorzien oponthoud voorbehouden, op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur.

Artikel 29 – Werkzaamheden

29.1. Bij problemen met de afgeleverde zaak repareert en/of onderhoudt Leferink deze.

Artikel 30 – Materiaal

30.1. Het eventueel vervangen van onderdelen geschiedt slechts indien dit door Leferink noodzakelijk wordt geacht. In geval van vervanging is Leferink bevoegd om onderdelen te vervangen met reeds eerder gebruikte onderdelen.

Artikel 31 – Prijzen

31.1. Prijzen zijn inclusief arbeidsloon en voorrijkosten.

Artikel 32 – Uitsluitingen

32.1. Opdrachtgever kan geen beroep doen op de serviceovereenkomst indien:
a. een defect is veroorzaakt door grove nalatigheid;
b. een wijziging aan de zaak is aangebracht door Opdrachtgever of derden;
c. een defect is ontstaan door ondeskundig repareren door Opdrachtgever of derden;
d. de zaak niet volgens de gebruiksaanwijzingen of fabrieksvoorschriften is aangesloten of gebruikt;
e. een defect is ontstaan door transportschade, stoten of vallen, onoordeelkundig gebruik, geoxideerde batterijen, vocht of andere binnengedrongen vloeistoffen, overspanningen op het lichtnet, trillingen, agressieve gassen, (productie)stof of –dampen, statische ontladingen, het ontbreken van randaarde en/of fouten in de communicatielijnen;
f. sprake is van softwarestoringen in systeemsoftware, applicatieprogramma of software die geen betrekking heeft op de door Leferink geleverde zaak;
g. het serienummer van de zaak is verwijderd of beschadigd;
h. het snoeren, stekkers, kunststofdelen, accu’s en batterijen betreft;
i. sprake is van normale en te verachten slijtage;
j. de zaak te intensief, meer dan 8 uur per dag, gebruikt is;
k. Opdrachtgever nalatig is met de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst.
32.2. In een geval als genoemd in het eerste lid is hetgeen in deze algemene voorwaarden bepaalde in artikel 13 – Onderhoud en Reparatie van toepassing .